Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Safe Marketing

Artikel 1 – De definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Safe Marketing:is een handelsnaam van de eenmanszaak Safe Marketing en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85454141. Safe Marketing is gevestigd in Diemen.
Medewerker:Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Safe Marketing al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
Opdrachtgever:de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Safe Marketing opdracht wil of heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden (in de ruimste zin van het woord).
Abonnee:de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor een abonnement van een van de diensten van Safe Marketing.
Partijen:Opdrachtgever en Safe Marketing tezamen.
Persoonsgegevens:alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Werkzaamheden/Dienst(verlening):alle werkzaamheden of diensten waartoe opdracht is gegeven, of die door Safe Marketing uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
Bescheiden:alle door Opdrachtgever aan Safe Marketing ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst door Safe Marketing vervaardigde of verzamelde gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht.
Intellectuele eigendom(srechten):alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen.
Opdracht/Overeenkomst:elke afspraak tussen Opdrachtgever en Safe Marketing tot het verrichten van Werkzaamheden door Safe Marketing ten behoeve van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen, toepasselijkheid en totstandkoming van de Overeenkomst

 

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Safe Marketing zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Safe Marketing voortvloeiende Werkzaamheden en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen Safe Marketing en Opdrachtgever, dan wel de rechtsopvolger van Opdrachtgever.
2.2Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
2.3Met het woord schriftelijk wordt ook gedoeld op elektronische communicatie zoals, maar niet uitsluitend, e-mail en WhatsApp. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
2.4In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.5De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Safe Marketing uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Safe Marketing weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
2.7De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Safe Marketing en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Safe Marketing.
2.8Het staat Partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
2.9Safe Marketing is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
2.10Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.11Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
2.12Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Safe Marketing als zodanig, onder uitdrukkelijke uitsluitingen van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De voor Safe Marketing werkzame personen, partijen, vennoten, en bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden aan of persoonlijk aansprakelijk vanwege een aanvaarde Opdracht.

 

Artikel 3 – Contractduur, (tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan
3.1Een Opdracht/Overeenkomst gaat in op de tussen Partijen overeengekomen aanvangsdatum en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Dienst is voltooid.
3.2Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wil beëindigen, is Safe Marketing gerechtigd annuleringskosten ter hoogte van de resterende periode in rekening te brengen, tenzij tussen Partijen anders wordt overeengekomen.
3.3Indien geen duur van de Overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.4Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds per aangetekende brief beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3.5Safe Marketing heeft daarnaast het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is of zal worden verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is of zal worden verleend, in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is of zal worden gelegd of indien Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
3.6In geval van beëindiging van de Overeenkomst vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Safe Marketing reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Safe Marketing ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Safe Marketing vóór de datum van beëindiging heeft gefactureerd blijven, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd. Niet betaalde bedragen door Opdrachtgever worden op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar.

 

Artikel 4 – Uitvoering en levering
4.1Safe Marketing zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De verplichtingen van Safe Marketing op basis van de Overeenkomst dragen het karakter van enkel een inspanningsverbintenis.
4.2Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijn en data alsmede de plaats en wijze waarop de Dienst wordt geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens, de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Een eventueel in de Overeenkomst genoemde (leverings)termijn geldt ook niet als fatale termijn. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. Overschrijding van overeengekomen levertijden, ongeacht de oorzaak ervan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3Indien een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, is Safe Marketing gerechtigd de aanvang van de Dienst die tot een volgende fase behoort uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.4Safe Marketing is niet verplicht aanwijzingen op te volgen van Opdrachtgever indien deze de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende Werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Safe Marketing en zal Safe Marketing hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
4.5Safe Marketing is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
4.6Een Dienst zal tussen Partijen als geaccepteerd gelden indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na aflevering van de betreffende Dienst schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Dienst niet wordt geaccepteerd. Indien de Dienst niet is geaccepteerd en Opdrachtgever met afdoende middelen kan aantonen dat de geleverde Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Safe Marketing de Dienst binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Dienst weer niet accepteert, zullen Partijen dezelfde procedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de geleverde Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

 

Artikel 5 – Werkzaamheden gericht op Online advertentie beheer

 

5.1Dit artikel is van toepassing op door Opdrachtgever van Safe Marketing af te nemen Dienst op het gebied van Online advertentie beheer en campagnemanagement, waaronder – maar niet beperkt tot – Werkzaamheden op het gebied van SEO, SEA, social media (advertentie) beheer en/of een daarmee samenhangende Dienst, hierna te noemen “Online advertentie beheer”.
5.2Voor zover door Safe Marketing vooraf in een plan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze Safe Marketing niet.
5.3Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan J Safe Marketing aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat het advertentiemateriaal steeds is opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt – de Nederlandse Reclame Code en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op (Intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Safe Marketing voor alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg zijn.
5.4Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan Safe Marketing aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat het advertentiemateriaal voldoet aan de technische specificaties zoals door Safe Marketing vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld en het advertentiemateriaal vrij is van technische gebreken. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Safe Marketing voor alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg zijn.
5.5Safe Marketing zal de kosten en/of voorschotten voor Online advertentie beheer vooraf in rekening brengen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien geen tijdige betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden zal door Safe Marketing geen (verdere) uitvoering worden gegeven aan de werkzaamheden tot Online advertentie beheer.
5.6Het tussen Partijen afgesproken advertentiebudget betreft een indicatief bedrag en wordt door advertentieplatformen rechtstreeks bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Het uiteindelijk in rekening gebrachte bedrag kan daarom afwijken van het vooraf vastgesteld advertentiebudget. Safe Marketing is niet aansprakelijk indien het door advertentieplatformen gefactureerde bedrag afwijkt van het indicatieve advertentiebudget.
5.7Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verstrekt Opdrachtgever Safe Marketing alle benodigde informatie voor toegang tot accounts, indien nodig ook accounts van derden. Safe Marketing heeft echter alleen verplichtingen jegens Opdrachtgever en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deze derden.
5.8Indien Opdrachtgever – of een Partij ten behoeve van Opdrachtgever – cookies of analyse data van (eind)gebruikers plaatst of leest, erkent Opdrachtgever met die activiteiten volledig verantwoordelijk te zijn voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en erkent Opdrachtgever dat in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid op Safe Marketing rust. Opdrachtgever moet eindgebruikers toereikende informatie verschaffen in de vorm van een cookie‐policy, voordat Opdrachtgever tot plaatsing en uitlezing van cookies overgaat. Opdrachtgever zal dit steeds op verzoek van Safe Marketing schriftelijk aantonen.
5.9Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Safe Marketing geleden of nog te lijden schade als gevolg van overtreding door Opdrachtgever van (toepasselijke) wet- en regelgeving of het niet-nakomen van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart Safe Marketing volledig voor alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders.
5.10Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen wordt uitgegaan van de administratie- en meetsystemen van Safe Marketing.
5.11In geval van onderbreking, (vermoedelijke) beïnvloeding of een afwijking van de meetsystemen van Safe Marketing, is Safe Marketing gerechtigd de nog verschuldigde vergoeding te berekenen aan de hand van redelijkerwijze in te schatten resultaten, al dan niet op basis van eerdere meetresultaten.
5.12Safe Marketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertenties.
Artikel 6 – Werkzaamheden gericht op het bouwen/ontwikkelen van websites
6.1Dit artikel is van toepassing op door Opdrachtgever van Safe Marketing af te nemen Dienst op het gebied van het bouwen en ontwikkelen van een website en/of daarmee samenhangende Dienst.
6.2Safe Marketing zal zich inspannen de website te bouwen c.q. Dienst te verrichten overeenkomstig de in de Overeenkomst opgenomen specificaties.
6.3Bij alle in dit artikel genoemde opdrachten zullen de kosten vooraf in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.4Safe Marketing heeft het recht een schriftelijk akkoord te verlangen op een ontwerp en/of concept van de website en/of Dienst alvorens met de ontwikkeling te starten, en de ontwikkeling op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen tot dit akkoord is ontvangen.
6.5Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, verleent Safe Marketing het exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare recht op de website en/of Dienst toe aan Opdrachtgever.
6.6In afwijking van het voorgaande zal de website en/of Dienst, indien Opdrachtgever deze vóór het moment van acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productie- of operationele doeleinden, al als volledig geaccepteerd gelden vanaf het begin van dat gebruik.
6.7Voor, tijdens en na de oplevering van de website en/of Dienst is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website en/of Dienst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de website en/of Dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Overeenkomst, geldende wet- of regelgeving, de openbare orde, de goede zeden of op anderszins onrechtmatige wijze. Opdrachtgever vrijwaart Safe Marketing voor alle vorderingen van derden en overige schade ter zake van overtreding van het hiervoor bepaalde.
6.8Indien de Intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de website en/of Dienst toekomt aan licentiegevers van Safe Marketing, zal Opdrachtgever gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden, hetgeen van invloed is op dit artikel.
6.9Safe Marketing is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en is ook niet gehouden om eventuele fouten aan de website en/of Dienst te herstellen indien deze ontstaan zijn als gevolg van een aanpassing van de website en/of Dienst, van welke aard dan ook, die niet door Safe Marketing is aangebracht en/of door het gebruik van de website en/of Dienst op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de Overeenkomst en/of onjuist gebruik van de website en/of Dienst door Opdrachtgever, alsmede begrepen invoerfouten of fouten die verband houden met de door Opdrachtgever gebruikte gegevens.
6.10Indien de website en/of Dienst in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
6.11Nadat Opdrachtgever de website en/of Dienst heeft geaccepteerd, zal Safe Marketing kosten in rekening brengen voor het verrichten van verdere (herstel)Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever met betrekking tot de geaccepteerde website en/of Dienst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.12Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Safe Marketing niet dat de website en/of Dienst (goed) functioneert in combinatie met alle programmatuur (waaronder webbrowsers, en/of apparatuur) of dat de website en/of Dienst zonder storingen, onderbrekingen of andere fouten functioneert en/of bereikbaar is.

 

 

Artikel 7 – Gegevens die nodig zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst

 

7.1Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Safe Marketing overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Safe Marketing te stellen. Hieronder dienen mede te worden begrepen de documenten die Safe Marketing zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan Safe Marketing te verstrekken.
7.2Safe Marketing heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
7.3Opdrachtgever is gehouden om Safe Marketing onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Safe Marketing ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Safe Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Safe Marketing zijn verstrekt.
7.5De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.6Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van Bescheiden.

 

Artikel 8 – Betaling(svoorwaarden)
8.1De tarieven van Safe Marketing zijn niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de verleende Opdracht/Dienst.
8.2Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
8.3Indien geen prijs(afspraak) wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het bedrag zal dan worden berekend en vastgesteld volgens de gebruikelijke uurtarieven van Safe Marketing, geldende in de periode waarin de Werkzaamheden werden verricht. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
8.5Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Safe Marketing slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is Safe Marketing verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
8.6Alle door Safe Marketing schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten of verschrijvingen. Safe Marketing is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen.
8.7Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. De betaling geschiedt ten kantore van Safe Marketing in euro of door middel van stortingen op de bankrekening van Safe Marketing, zonder enig recht op korting of verrekening.
8.8De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere of andere factuur.
8.9Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Safe Marketing de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.
8.10Safe Marketing heeft het recht een goed en/of Dienst die zich nog onder Safe Marketing bevindt onder zich te houden zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op een goed en/of Dienst die Safe Marketing nog onder zich houdt.
8.11Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan zij als geaccepteerd gelden. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
8.12Safe Marketing is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren. Safe Marketing mag voorschotten verrekenen met nog openstaande facturen.
8.13Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Safe Marketing.
8.14Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Safe Marketing daartoe aanleiding geeft, is Safe Marketing gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Safe Marketing te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Safe Marketing gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Safe Marketing, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is direct opeisbaar.
8.15Bij het aangaan van de overeenkomst is Safe Marketing gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of de Overeenkomst. Safe Marketing is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan te passen ingeval van overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of ingeval van verhoging van het budget. De borgsom kan bij afloop van de Overeenkomst verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.
Artikel 9 – Overmacht
9.1Indien Safe Marketing zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – ziekte van Medewerkers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Safe Marketing alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
9.2Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
9.3Voor zover Safe Marketing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Safe Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Safe Marketing is de totale aansprakelijkheid van Safe Marketing wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde overeengekomen (garantie)verplichting, beperkt tot vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Safe Marketing wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Safe Marketing beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Een reeks met elkaar samenhangende tekortkomingen wordt aangemerkt als één tekortkoming.
10.2De aansprakelijkheid van Safe Marketing voor indirecte schade, gevolgschade, ziekte van Medewerkers, storingen in het computernetwerk, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade in verband met het gebruik van door Opdrachtgever aan Safe Marketing voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden of met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Safe Marketing voorgeschreven derden is uitgesloten. Tevens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Safe Marketing wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
10.3Safe Marketing is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door Opdrachtgever afgesloten verzekering.
10.4De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Safe Marketing, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Safe Marketing uit hoofde van dit algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden en eventuele bijlagen geheel onverlet.
10.5Tenzij nakoming door Safe Marketing blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Safe Marketing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts nadat Opdrachtgever Safe Marketing onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming alsnog wordt gesteld en Safe Marketing ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Safe Marketing in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
10.6Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Safe Marketing meldt. Indien Safe Marketing niet binnen bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal Safe Marketing ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.
10.7Het gebruik door Opdrachtgever van de Dienst komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Safe Marketing accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Safe Marketing voor vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of voortvloeiende uit het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever.
10.8Opdrachtgever vrijwaart Safe Marketing voor alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan derden is geleverd en dat mede bestond uit door Safe Marketing geleverde Werkzaamheden, apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade door die Werkzaamheden, apparatuur, programmatuur of andere materialen is veroorzaakt.
10.9Het bepaalde in dit artikel alsmede alle overige in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Safe Marketing zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
10.10Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Safe Marketing vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 11 – Exclusiviteit en anti-ronselbeding
11.1Opdrachtgever verleent aan Safe Marketing voor de duur van de Overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
11.2Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers van Safe Marketing aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.
11.3Voor iedere inbreuk op de in dit artikel opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding vermeerderd met € 500,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Safe Marketing om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van Safe Marketing zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
12.1De rechten van Intellectuele eigendom op al hetgeen Safe Marketing gebruikt en/of ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Safe Marketing of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van Intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Dienst voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden.
12.3Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele eigendom uit de resultaten van de Dienst te verwijderen en/of te wijzigen. Safe Marketing doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet
12.4Alle door Safe Marketing verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklists, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Safe Marketing openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Safe Marketing en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Safe Marketing.
12.5Alle door Safe Marketing geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Safe Marketing. Na afloop of opzegging van de Overeenkomst kan Safe Marketing Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
12.6Opdrachtgever vrijwaart Safe Marketing voor alle aanspraken van derden ter zake van Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen Partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
12.7Bij overtreding van de in lid 3 tot en met 5 opgenomen bepalingen is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Safe Marketing ter hoogte van € 10.000, onverminderd het recht van Safe Marketing om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 13 – Privacy en geheimhouding
13.1Safe Marketing verwerkt de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de op Safe Marketing rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
13.2Opdrachtgever staat er jegens Safe Marketing voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Safe Marketing voor elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.
13.3Voor zover Safe Marketing in het kader van haar Dienstverlening voor opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens, verwerkt zij enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar Dienstverlening en administratie. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor Safe Marketing en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Safe Marketing daartoe krachtens wet- en/of regelgeving verplicht is.
13.4Safe Marketing zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
13.5Safe Marketing zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. Safe Marketing zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.
13.6Opdrachtgever zal op eigen initiatief met Safe Marketing bespreken: de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
13.7Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door Safe Marketing te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
13.8Indien zich, ondanks het feit dat Safe Marketing de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever Safe Marketing niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.
13.9Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van Safe Marketing, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert Safe Marketing geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.
13.10Opdrachtgever vrijwaart Safe Marketing volledig voor alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Safe Marketing getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in dit artikel niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.
13.11Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.12Safe Marketing behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
Artikel 14 – Vervaltermijn
14.1Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Safe Marketing in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Safe Marketing, in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

 

Artikel 15 – Schikking, bemiddeling, toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1Indien een geschil tussen Partijen niet in der minne kan worden beslecht, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven.
15.2Op deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.3De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
15.4Geschillen die tussen Safe Marketing en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze algemene voorwaarden, eventuele bijlagen en/of de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland met als zittingsplaats Amsterdam, behoudens voor zover het dwingend recht zich daartegen verzet.